+48 48 38 68 368

Polityka Jakości i Bezpieczeństwa

Polityka Jakości i Bezpieczeństwa

Naszym nadrzędnym celem jest wzrost konkurencyjności Spółki na rynku telemedycyny oraz stały rozwój przedsiębiorstwa poprzez wykonywanie usług o wysokim poziomie jakości i bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. Cel ten zakłada utrzymanie dotychczasowych klientów i pozyskiwanie nowych, z jednoczesnym wzrostem wskaźników ekonomicznych Spółki. Powyższe cele strategiczne realizujemy poprzez:

  • Wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania zgodnego z normami PN-EN ISO 9001:2009 i PN-ISO/IEC 27001:2014, spełniając wymagania normy we wszystkich obszarach działalności firmy objętych systemem.
  • Niezakłócone działanie systemów informacyjnych oraz właściwe zabezpieczenie przetwarzanych informacji przed istniejącymi zagrożeniami.
  • Konsekwentne spełnianie ciągle rosnących wymagań i oczekiwań Klientów.
  • Sprawną infrastrukturę i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w procesie technologicznym.
  • Ciągłe doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników.
  • Spełnianie mających zastosowanie wymagań dotyczących bezpieczeństwa informacji.
  • Stałe podnoszenie poziomu jakości produktów i wykonywanych usług oraz zapewnienie .
  • Zatrudnienie personelu o niezbędnej wiedzy teoretycznej, wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach praktycznych, dążenie do podnoszenia jego kompetencji poprzez systematyczne szkolenia.
  • Ciągłe doskonalenie skuteczności funkcjonowania w naszej Spółce Systemu Zarządzania.

Realizacja celów Polityki Jakości i Bezpieczeństwa gwarantować będzie ciągły rozwój przedsiębiorstwa oraz lepsze przystosowanie do zmieniającego się rynku telemedycyny. Zarząd firmy jest odpowiedzialny za ustanowienie i kontynuowanie polityki jakości i bezpieczeństwa oraz przyjmuje zobowiązanie do tworzenia warunków i wewnętrznego środowiska przedsiębiorstwa tak, aby wszyscy pracownicy mogli w pełni angażować się w osiąganie celów. To zobowiązanie obejmuje również zapewnienie środków dla realizacji polityki, w tym ustanowienie, rozwój i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania i procesów nim objętych.

Warszawa, 20.07.2015